• 4-1 Yuzawa Station Departure and Arrival Course

   4-1 Yuzawa Station Departure and Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Sanzukawa Valley
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   4 hour course

  • 4-2 Yuzawa Station Departure and Akinomiya Arrival Course

   4-2 Yuzawa Station Departure and Akinomiya Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Yuzawa city tourism
   • Oyasukyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Akinomiya Onsenkyo

   Time required

   4 hour course

  • 4-3 Yuzawa Station Departure and Oyasukyo Arrival Course

   4-3 Yuzawa Station Departure and Oyasukyo Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Komachi-no-Sato Park
   • 院内銀山異人館
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo

   Time required

   4 hour course

  • 4-4 Yuzawa Station Departure and Kurikoma Arrival Course

   4-4 Yuzawa Station Departure and Kurikoma Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Sanzukawa Valley
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo
   • 須川湖
   • Kurikoma-Sanso

   Time required

   4 hour course

  • 4-5 Akinomiya Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   4-5 Akinomiya Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   Reservation Route

   • Akinomiya Onsenkyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   4 hour course

  • 4-6 Oyasukyo Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   4-6 Oyasukyo Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   Reservation Route

   • Oyasukyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • 院内銀山異人館
   • Komachi-no-Sato Park
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   4 hour course

  • 4-7 Kuriokma Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   4-7 Kuriokma Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   Reservation Route

   • Kurikoma-Sanso
   • 須川湖
   • Oyasukyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Sanzukawa Valley
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   4 hour course

  • 8-1 Yuzawa Station Departure and Arrival Course

   8-1 Yuzawa Station Departure and Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Komachi-no-Sato Park
   • 院内銀山異人館
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo
   • Sukawa Kogen
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   8 hour course

  • 8-2 Yuzawa Station Departure and Akinomiya Arrival Course

   8-2 Yuzawa Station Departure and Akinomiya Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Yuzawa city tourism
   • Kawatsura lacquerware Museum
   • Inaniwa Castle
   • Oyasukyo
   • Sukawa Kogen
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Akinomiya Onsenkyo

   Time required

   8 hour course

  • 8-3 Yuzawa Station Departure and Oyasukyo Arrival Course

   8-3 Yuzawa Station Departure and Oyasukyo Arrival Course

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Yuzawa city tourism
   • Komachi-no-Sato Park
   • 院内銀山異人館
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Sukawa Kogen
   • Oyasukyo

   Time required

   8 hour course

  • 8-4 Course arriving from Yuzawa Sta. Kurikoma

   8-4 Course arriving from Yuzawa Sta. Kurikoma

   Reservation Route

   • Yuzawa Sta.
   • Yuzawa city tourism
   • Kawatsura lacquerware Museum
   • Inaniwa Castle
   • Sanzukawa Valley
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Oyasukyo
   • Kurikoma-Sanso

   Time required

   8 hour course

  • 8-5 Akinomiya Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   8-5 Akinomiya Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   Reservation Route

   • Akinomiya Onsenkyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Sukawa Kogen
   • Oyasukyo
   • Inaniwa Castle
   • Kawatsura lacquerware Museum
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   8 hour course

  • 8-6 Oyasukyo Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   8-6 Oyasukyo Departure and Yuzawa Station Arrival Course

   Reservation Route

   • Oyasukyo
   • Sukawa Kogen
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • 院内銀山異人館
   • Komachi-no-Sato Park
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   8 hour course

  • 8-7 Kurikoma Yuzawa Sta.

   8-7 Kurikoma Yuzawa Sta.

   Reservation Route

   • Kurikoma-Sanso
   • Oyasukyo
   • Doroyu-Onsen · Kawarage-Jigoku
   • Sanzukawa Valley
   • Inaniwa Castle
   • Kawatsura lacquerware Museum
   • Yuzawa city tourism
   • Yuzawa Sta.

   Time required

   8 hour course